กลยุทธ์ในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ SOCIAL LISTENING TOOLS

World News

กลยุทธ์ในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ SOCIAL LISTENING TOOLS สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Twitter, Instagram, Facebook ฯลฯ เป็นช่องทางสำคัญในปัจจุบันที่แบรนด์ และองค์กรต่างๆ ใช้เพื่อสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ขององค์กรของตน เข้าถึงกลุ่มผู้คน กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของแบรนด์และองค์กรนั้นๆ

แต่บางครั้งการมีแฟน มีผู้ติดตามจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นไปได้ที่ผู้ติดตามจำนวนมากมายหลายพันหลายหมื่นคน อาจจะไม่เคยอ่านโพสต์หรือคลิกที่ลิงค์ของคุณ

กุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนออนไลน์ที่มีศักยภาพ คือ ต้องให้พวกเขามีส่วนร่วมในเนื้อหาของคุณ และแชร์เนื้อหานั้นๆ กับเครือข่ายของพวกเขา และในที่สุดพวกเขาก็จะกลายเป็นลูกค้าของเรา

5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมี ได้แก่

1.การเปิดรับสื่อ

การเปิดรับการเข้าใจการวิเคราะห์สื่อสื่อสื่อคือ การรู้เท่าทันการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อเปิดรับแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา การรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกัน และความคิดจะทำให้เรารับรู้ความจริงว่า“อะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร้างขึ้น”เป็นต้น

2.การวิเคราะห์สื่อ

คือ การแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่ามีวัตถุประสงค์อะไร

3.การเข้าใจสื่อ

คือ การตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ พื้นฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อน

4.การประเมินค่า

หลังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสื่อแล้ว เราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา วิธีนำเสนอเทคนิคที่ใช้ เป็นต้น

5.การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

แม้เราจะสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ และประเมินค่าสื่อได้ แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องปฏิบัติดังนี้ คือ

– นำสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

– เลือกรับสื่อเป็น

– สามารถส่งสารต่อได้

– มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้